Chương I: Sự khai sinh của công ty “Morimura Gumi” và công ty “Anh em nhà Morimura”

Chương I: Sự khai sinh của công ty “Morimura Gumi” và công ty “Anh em nhà Morimura”

Chương I: Sự khai sinh của công ty “Morimura Gumi” và công ty “Anh em nhà Morimura”

Chương I: Sự khai sinh của công ty “Morimura Gumi” và công ty “Anh em nhà Morimura”